عرضه کننده نرم افزارهای حسابداری مالی و صنعتی

9351915297(98+)

ترازسنگ : نگارش جامع(کد 105)

قیمت : 25,500,000 تومان

ترازسنگ

نرم افزار جامع حسابداری مالی و صنعتی ويژه سنگبریها و معادن سنگ

نرم افزار جامع حسابداری مالی و صنعتی ويژه سنگبریها و معادن سنگ

ویژگی های محصول :

 • بانک اطلاعاتی :Access : بله
 • بانک اطلاعاتی :Sql Server : بله
 • حسابداری مالی سه سطحی با تفصيلی وابسته : بله
 • حسابداری مالی سه سطحی با تفصيلی شناور : بله
 • خزانه داری دريافت(چک و وجوه نقد- پیگيری چکها -گزارشات مربوطه) : بله
 • خزانه داری پرداخت(چک و وجوه نقد- پیگيری چکها -گزارشات مربوطه) : بله
 • بازرگانی خرید(خرید سنگ کوپ و ...) : بله
 • بازرگانی فروش(فروش سنگ کوپ و ...) : بله
 • بازرگانی خريد(سفارش خرید سنگ اسلب وتايل،خرید سنگ اسلب وتايل،برگشت ازخريد سنگ اسلب وتايل و ...) : بله
 • بازرگانی فروش(پیش فاکتور سنگ اسلب وتايل،فروش سنگ اسلب وتايل،برگشت ازفروش سنگ اسلب وتايل و ...) : بله
 • بازرگانی خريد(خرید ملزومات مصرفی،برگشت ازخريد ملزومات مصرفی و ...) : بله
 • بازرگانی فروش(فروش ملزومات مصرفی،برگشت ازفروش ملزومات مصرفی و ...) : بله
 • انبارداری(لیست رسید و حواله انبارسنگ کوپ-کوپ امانی-دریافت از تولید و ارسال به تولیدو ...) : بله
 • انبارداری(لیست رسید و حواله انبارسنگ اسلب و تایل-سنگ امانی-دریافت از تولید و ارسال به تولید و ...) : بله
 • زیرسیستم جامع مراکز هزینه : بله
 • زیر سیستم حقوق و مزایا : بله
 • زیر سیستم جامع شرکتهای تابعه : بله
 • زیر سیستم جامع کنترل تولید و بهای تمام شده : بله
 • زیر سیستم جامع ثبت و مدیریت بارکد اسلب و تایل : بله
نرم افزار ترازسنگ حسابداری معادن سنگ صنايع سنگ معدن سنگ سنگبری